Algemene Voorwaarden 

Artikel 1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met Zonga bv; hieronder genaamd “Zonga”. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de Huurder(s) aanvaard door het enkele feit van het aangaan van een overeenkomst met Zonga. De Algemene Voorwaarden en het Huisreglement zijn beschikbaar op de website  www.zonga.be/terms

Artikel 2: Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Zonga schriftelijk zijn bevestigd per mail. Het eventuele personeel ter plaatse kan geen afwijkingen toestaan op de regels van Zonga. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op rechtsverhoudingen tussen Zonga en de Huurder(s) van haar vakantiehuizen en/of materiaal.

Artikel 3: De minimumleeftijd van de verantwoordelijke die het huurcontract afsluit bedraagt 25 jaar. De verantwoordelijke persoon is hoofdelijk aansprakelijk met de eventuele vennootschap die het huurcontract afsluit.

Artikel 4: Onderstaande voorwaarden zijn deelbaar. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 5: De prijzen hebben betrekking op de volledige huurkost: dit is inclusief energie, schoonmaak, toeristenbelasting & dossierkosten. De Huurder kan niet afzien van de schoonmaak door Zonga. Alle prijzen op de website zijn inclusief btw. Zonga biedt geen annuleringsverzekering of reisverzekering aan.

Artikel 6: 

De klant kan een reservatie aanvragen. Na invulling van het online reservatiedocument ontvangt hij een offerte. Binnen de 3 dagen dient hij de offerte online te bevestigen zodat de reservatie definitief wordt. Indien dit niet gebeurt, vervalt de offerte én de optie automatisch. De optie is kosteloos. De overeenkomst komt slechts tot stand na de bevestiging van de offerte. De aankomst- en vertrekuren dienen strikt gerespecteerd te worden. Elke afwijking dient tijdig verwittigd te worden aan Zonga. In ieder geval heeft de Huurder geen recht op de woning buiten de overeengekomen huurperiode. Bij vroegtijdig vertrek heeft de Huurder geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 7: Na de online bevestiging van de offerte wordt de factuur per mail verstuurd inclusief de algemene   
voorwaarden en het huisreglement. Het volledige bedrag (de huurprijs met eventuele opties) dient binnen de 10 dagen betaald te worden. De waarborg moet 1 maand voor aankomst overgeschreven worden. Bij elke betaling dient het factuurnummer vermeld te worden. In zoverre de betaling niet tijdig geschiedt, kan Zonga de reservering voor onbestaande houden, onverkort haar recht om de betaling af te dwingen.   
Indien Zonga gebruik maakt van haar recht om betaling af te dwingen, is er vanaf de vervaldag van de  factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 10% per jaar van het factuurbedrag, onverminderd de overige rechten welke Zonga uit hoofde van wanprestatie en uit hoofde van deze voorwaarden heeft. Onverminderd het hierboven bepaalde heeft Zonga eveneens recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag met een minimum van 50 euro (50,00 €), vermeerderd met de vergoeding van de eventuele gerechtskosten en onverminderd het recht van Zonga om een hogere vergoeding te   
vorderen mits bewijs van hogere werkelijke geleden schade.  Indien Zonga gebruik maakt van haar recht om de reservering onbestaande te houden, zal Zonga de Huurder hiervan in kennis stellen per e-mail en per aangetekend schrijven op het adres zoals vermeld in de offerte. 

Artikel 8: Van zodra de offerte bevestigd werd, kan de huur niet geannuleerd worden. De Huurder beschikt niet   
over een bedenktermijn (art. VI.45, 11° WER).

Artikel 9: De volledige huursom blijft verschuldigd bij annulering. Zonga voorziet niet in een annuleringsverzekering. Een annuleringsverzekering dient de klant desgewenst op eigen initiatief aan te gaan bij derden. Annuleert de Huurder een boeking dan blijft het gehele saldo verschuldigd aan Zonga en vordert de Huurder dit desgevallend terug aan zijn eigen verzekering cfr. de door hem bedongen verzekeringsvoorwaarden. Zonga heeft geen overeenkomst met de verzekeraar en vordert de bedragen in bij de klant.   

Artikel 10: Betalingen geschieden uitsluitend via overschrijving op onderstaand rekening van Zonga:   
BE14 0018 3382 2483

Artikel 11: Zonga kan de klant de toegang tot de woning weigeren indien de Huur, opties en/of waarborg niet   
volledig zijn betaald voor aankomst. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag waarop   
Zonga de gelden heeft ontvangen.   

Artikel 12: Zonga is in het geval van late boekingen gerechtigd om contante betaling te vragen die met een   
“instant overschrijving” betaald worden. De eventuele bancaire kosten die hiermee gepaard gaan zijn   
ten laste van de Huurder.

Artikel 13: De Huurder dient voor het verblijf een borgsom te betalen, bij gebreke daarvan kan hem de toegang   
tot het pand verboden worden. De waarborg dient uiterlijk 1 maand voor aankomst betaald te worden.   
De reservatie kan geannuleerd worden (zonder terugbetaling van het totale factuurbedrag) indien de   
betaling van de waarborg niet tijdig gebeurt.   

Artikel 14: Na het verblijf wordt de waarborg volledig teruggestort, tenzij er schade wordt vastgesteld of tenzij de   
volledige huurprijs niet (tijdig) volledig werd betaald.. De kosten van een eventuele schade worden   
afgetrokken van de waarborg. Het restant van de waarborg wordt teruggestort. Indien de kost van de   
schade meer bedraagt dan de waarborg, dient de Huurder het saldo te storten op de rekening van   
Zonga binnen de 10 dagen na ontvangst van de afrekening.

Artikel 15: De Huurder kan het huisreglement & de handleidingen raadplegen op onze website. Het huisreglement wordt ook meegestuurd bij de factuur. 

Artikel 16:  Zonga levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud en gebruiksklaar. Bij de in ontvangst name dient de Huurder dit desgewenst te controleren. De in ontvangst name door de Huurder of zijn gemachtigde geldt als onwederroepelijk aanvaarding. Indien de Huurder bij aankomst schade vaststelt aan het gebouw of aan de infrastructuur dient hij dit onmiddellijk te melden aan Zonga: dit kan via e-mail of desgevallend via What’s App. Gelieve de schade te beschrijven én enkele duidelijke foto’s mee te sturen.

Artikel 17: De Huurder dient zich te gedragen als een goede huisvader en dient het vakantiehuis te gebruiken overeenkomstig de door Zonga gegeven redelijke gebruiksinstructies cfr. het huisreglement en de handleidingen.    
Specifiek de info omtrent het proper achterlaten van de woning is heel belangrijk.

Artikel 18: De Huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medeHuurder(s) aan het vakantiehuis of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de Huurder direct aan Zonga gemeld te worden. De Huurder draagt vanaf de in ontvangst name tot en met de teruggave van het gehuurde het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De eventuele vaststelling van de schade door Zonga, rekening houdend met artikel 16, is bindend. Zonga verbindt er zich toe deze vaststellingen mede te delen aan de Huurder binnen een termijn van 14 kalenderdagen en in ieder geval voor het starten van de eerstvolgende verhuring.    
De Huurder aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde goed. Zonga is geenszins aansprakelijk voor verwondingen of overlijden veroorzaakt tijdens het gehuurde goed. De Huurder is aansprakelijk voor de teruggave van de gehuurde goederen op het afgesproken tijdstip en in dezelfde staat als ze werden afgeleverd. Onverminderd zijn verhaal op derden, is de Huurder aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, diefstal, enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover Zonga. Indien een van deze feiten zich voordoet, zal de Huurder dit binnen de 24 uur aan Zonga schriftelijk meedelen en hij verbindt zich ertoe Zonga te vergoeden tegen nieuwwaarde. De Huurder is ook, over de gehele huurtijd aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. Hij zal Zonga vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zal worden op grond van schade aangericht met of   
door het gehuurde materiaal. De Huurder verklaart te beschikken over een familiale verzekering teneinde deze verplichtingen opzichtens Zonga te waarborgen. 


Artikel 19:  Bij vertrek dient de Huurder het vakantiehuis in een behoorlijke staat achter te laten. Dat wil zeggen: bezemschoon en netjes. De in het vakantiehuis aanwezige zaken dienen op de oorspronkelijke plaats (zoals bij aankomst) te worden teruggezet. De vaat dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De keuken wordt netjes achter gelaten. Zonga is gerechtigd een eindcontrole uit te voeren in afwezigheid van de Huurder. Indien Zonga constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het vakantiehuis niet bezemschoon is, of indien de vaat niet volledig is gedaan, is Zonga gerechtigd om extra (reiniging)kosten aan de Huurder in rekening te brengen.

Belangrijk: indien er op de vloer drank of eten gemorst wordt, dient dit onmiddellijk opgekuist te worden. Bv.: indien de vloer plakt van het bier/frisdrank, zullen er onverwijld extra poetskosten t.w.v. 400 euro worden aangerekend.

Artikel 20:  De Huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken.

Artikel 21: Er geldt een rookverbod in de volledige woning. Op het terras kan wel gerookt worden. Gelieve alle peuken op een veilige manier te verwerken. Het is verboden om in de woning of op het terras verdovende middelen te gebruiken.

Artikel 22: Er geldt zowel overdag als ‘s nachts -24/7- een muziekverbod op de terrassen en het terrein. Dit wilt zeggen: nooit luidsprekers op de terrassen. Dus: geen geluidsversterking buiten, geen megafoon, voetzoekers en vuurwerk. Zowel overdag als ’s nachts. Binnenin kan er wel muziek gedraaid worden, maar dan moeten de deuren naar het terras gesloten blijven. Dus: geluidsversterking binnen mag buiten niet te horen zijn.  Indien er geluidsoverlast wordt vastgesteld, zal de volledige waarborg worden ingehouden.

Artikel 23: Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Zonga onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, zoals maar niet beperkt tot oorlog, werkstaking, brand, epidemieën (bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, Covid-19), van overheidswege bindende beperkende maatregelen die uitvoering van de overeenkomst niet dan wel niet volledig mogelijk maken, een tekort aan geschikte arbeidskrachten, storingen in de stroomvoorziening, ongevallen en extreme weersomstandigheden.

In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Zonga gerechtigd, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of terugbetaling gehouden zal zijn. Het staat de Huurder vrij zich te verzekeren tegen dit risico.

Artikel 24: Zonga verwerkt persoonsgegevens van de Huurder in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 dd. 27 april 2016. Zonga is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt het doel en de middelen van de gegevensverwerking. Zonga zet zich dan ook dagelijks in om de verwerking van de persoonsgegevens van de Huurder te beschermen en te beheren in alle transparantie. Zonga verwerkt alle gegevens (zoals naam, e-mail, gsmnummer, en alle overige benodigde gegevens) die zij noodzakelijk acht om de overeenkomst met de Huurder uit te voeren. Meer informatie omtrent de verwerking van de persoonsgegevens is terug te vinden op de website.

Artikel 25: Op onderhavige overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. In geval van geschillen is uitsluitend de rechtbank van Antwerpen bevoegd.